พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

image-1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชศรัทธา ในพระพุทธศาสนามีพระราชประสงค์จะทรงพระผนวชในบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ทรงแถลงพระราชดำริในการเสด็จออกทรงพระผนวช แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และคณะบุคคลต่างๆ มีพระราชดำรัสแก่ประชาชนความตอนหนึ่งว่า “...ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชา อุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกัน..." จากนั้นวันที่ ๒๒ ตุลาคม ทรงพระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง มีสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า "ภูมิพโล" ประทับ ณ พระตำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงครองเพศบรรพชิต ทรงศึกษาพระธรรม และประกอบศาสนกิจ อยู่เป็นเวลา ๑๕ วัน

image-2

ในระหว่างที่ทรงพระผนวช ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีพระราชดำริว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ทรงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะรับ พระราชภารกิจนี้ได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตลอดระยะเวลา ๑๕ วันที่ทรงครองเพศบรรพชิต ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะพระภิกษุสงฆ์

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ