สักการะพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 20 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นิยมจัดที่บูชาพระรัตนตรัยไว้ประจำบ้านเรือนของตนเพื่อสำหรับสักการบูชา บางบ้านมีห้องหรือมุมเป็นสัดส่วน บางบ้านมีหิ้งซึ่งติดกับข้างฝา หรือวางไว้บนตู้ ขึ้นอยู่กับเหมาะสมและความสะดวกของแต่ละบ้าน ที่บูชาพระรัตนตรัยประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 อย่าง คือ พระพุทธรูป(นิยมปางมารวิชัย), กระถางธูป, เชิงเทียน, แจกัน พระพุทธรูปที่นิยมมาตั้งบูชานั้น นอกจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยแล้ว ยังนิยมนำพระพุทธรูปบูชาประจำวันเกิดมาตั้ง ณ ที่บูชาด้วย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง วันนี้เลยขอนำเรื่องพระประจำวันเกิดพร้อมกับบทสวดมาฝากกันค่ะ

image-1

พระประจำวันเกิดวันอาทิตย์ คือ พระพุทธรูปปางถวายเนตร

พระพุทธรูปปางถวายเนตร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์น้อยๆ ลืมพระเนตรทั้งสองทอดพระเนตรดูมหาโพธิพฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้ายอยู่ในพระอาการสังวร
ตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระองค์ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ร่มมหาโพธิ์ 7 วัน หลังจากนั้นทรงไปประทับยืนกลางแจ้งทางทิศเหนือของต้นมหาโพธิ์และทรงทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตร สถานที่เสด็จประทับยืนด้วยพระอิริยาบถนั้น นับเป็นนิมิตมหามงคลเรียกว่า “อนิมิสสเจดีย์” จึงเป็นตำนานการสร้างพระพุทธรูปปางถวายเนตร ที่เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเอง...

คาถาบูชาพระประจำวันอาทิตย์

สวดกลางวัน

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 6 จบ)

สวดกลางคืน

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุต วิหะเรมุ รัตติง

เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะ โม เตจะมัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง มะโน วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ ฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 6 จบ)

การสวดบูชาพระปางถวายเนตร จะทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุข......

image-2

พระประจำวันเกิดวันจันทร์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ

พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ข้างซ้ายห้อยลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ข้างขวายกขึ้นเสมอ

พระอุระ แบฝ่าพระหัตถ์ตั้งขึ้น ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม พระพุทธรูปปางนี้บางทีเรียกกันว่า “ห้ามพะยาด” มีตำนานเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้เกิดโรคระบาดในเมืองไพศาลี มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระอานนท์เจริญรัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบๆ พระนคร จนโรคร้ายก็ได้หายไปด้วยพุทธานุภาพ

คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 15 จบ)

การสวดบูชาพระปางห้ามญาติ จะทำให้เกิดความสุขแคล้วคลาดจาดภยันตรายต่างๆ

image-3

พระประจำวันเกิดวันอังคาร คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาทข้างซ้ายทับพระบาทข้างขวาเสมอกัน พระหัตถ์ข้างซ้ายทอดแนบไปตามพระวรกาย พระกัจฉะ(รักแร้) ทับบนพระเขนยอุ้งพระหัตถ์ขวาขึ้นประคองพระเศียร

มีตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวันในกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นมีจอมอสูรที่มีร่างใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าและไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธเจ้าจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสูรในท่าประทับนอนและแสดงธรรมโปรดจนในที่สุด อสูรจึงละทิฐิยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้า

คาถาบูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสภาวะโต ยักขา เนวะทัสเสนติ ภิงสะนัง

ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต

สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะ มาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 8 จบ)

การสวดบูชาพระปางไสยาสน์ จะทำให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง

image-4

พระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางวัน ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา 06.01 น. – 18.00 น.) คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร

พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองข้างชิดกัน พระหัตถ์ 2 ยกประคองบาตรตรงสะเอว มีบาตรวางอยู่ที่ฝ่าพระหัตถ์ในลักษณะประคองด้วย

ตำนานเล่าว่า หลังจากพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและหมู่พระญาติทั้งหลาย บรรดาพระประยูรญาติต่างมีความชื่นชมโสมนัสจนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้าในพระราชวัง วันรุ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบิณฑบาตจากประชาชนทั่วไปในกรุงกบิลพัสดุ์ นับเป็นครั้งแรกที่ชาวกบิลพัสดุ์ได้เฝ้าชมพระบรมศาสดาทรงอุ้มบาตร...

คาถาบูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ

ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง

อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง

สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 17 จบ)

การสวดบูชาพระปางอุ้มบาตร ทำให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง...

image-5

พระประจำวันเกิดวันพุธ (กลางคืน ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา 18.01 น. – 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น หมายถึงวันพฤหัสบดีตามการนับเวลาแบบสากล) คือ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์

พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถนั่งบนก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสอง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระชานุเป็นกิริยาทรงรับ

ตำนานเล่าว่า ในสมัยพุทธกาล เมืองโกสัมพี มีภิกษุ 2 รูป คือ พระวินัยธร และพระธรรมธร แต่ละรูปมีพระภิกษุเป็นบริวารรูปละ 500 องค์ แต่แล้วได้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบ จึงได้ตรัสห้ามถึง 3 ครั้ง แต่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมหยุด พระพุทธเจ้าจึงเสด็จหนีออกไปจำพรรษาที่รักชิตวัน โดยมีพญาช้างชื่อ “ป่าลิไลยกะ” และพญาลิง ถวายอาหาร ผลไม้และป้องกันภยันอันตรายต่างๆ

คาถาบูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)

สวดกลางวัน

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต จะติฎ ฐะสีติ ฯ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ ฯ

พุทธะคาถาภิคิโตมหิ โน เจ บุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

สวดกลางคืน

กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ

สัตตะชา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

พุทธะคาถาภิคิโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 12 จบ)

การสวดบูชาพระปางป่าเลไลยก์ ทำให้บังเกิดความสมบูรณ์พูนสุขในชีวิตอย่างคาดไม่ถึง...

image-6

พระประจำวันเกิดวันพฤหัสบดี คือ พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ตำนานเล่าว่า ภายหลังจากพระพุทธเจ้าได้กำราบพระยามารลงแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยเจริญสมาธิจนได้บรรลุญาณขั้นต่างๆ และในที่สุดได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คาถาบูชาพระประจำวันพฤหัสบดี

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนวะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนระ สักขิงสุ คัณหิตุง

พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 19 จบ)

การสวดบูชาพระปางสมาธิ จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างน่าอัศจรรย์....

image-7

พระประจำวันเกิดวันศุกร์ คือ พระพุทธรูปปางรำพึง

พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะอยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นประสานประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเป็นกิริยารำพึง

ตำนานเล่าว่า หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่นาน ก็ทรงรำพึงถึงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้น ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจ จึงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกแสดงโปรดสัตว์ แต่เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงทรงพระดำริที่จะแสดงธรรมตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้นๆ

คาถาบูชาพระประจำวันศุกร์

ยัสสานุสสั ระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน

ปะติฎฐะ มะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา

สัพพูปัททะวะ ชาลัมหา ยักขะ โจรา ทิ สัมภะวา คะณะนา

นะจะ มุตตานัง ปะริตตัน ตัมภะณามะ เห ฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 21 จบ)

การสวดบูชาพระปางรำพึง จะทำให้เกิดความปลอดภัย บุญบารมีคุ้มครองด้วย...

image-8

พระประจำวันเกิดวันเสาร์ คือ พระพุทธรูปปางนาคปรก

พระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางบซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร

ตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้นจิก (มุจจรินท์) บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกหนักตลอด 7 วัน พระยานาคมุจจรินทร์ได้เลื้อยมาทำขนดล้อมพระวรกายพระพุทธองค์ 7 ชั้น แล้วแผ่พังพานปกไว้ในเบื้องบนเหมือนกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมฝนมิให้ต้องพระวรกาย

คาถาบูชาพระประจำวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ

สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ

สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

(สวดวันละ 1 จบ หรือ 10 จบ)

การสวดบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างคาดไม่ถึง...

แหล่งข้อมูล : หนังสือหลักบูชาพระประจำวันเกิด เสริมดวงชะตามั่น

    ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

    ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ